This website uses cookies to ensure you get the best experience on the website.
001110001100000000
100000110110
010001
001000011111110011
100100011011
000000
 ¤ קונטקט ¤ 
 ¤ אפשרויות ¤ 
 ¤ עדכון ¤ 
 ¤ Stop potratům ¤ 
Rychlá řešení dlouho bolí
Čekáte-li nečekané dítě
 ¤ HEX מונה ¤ 
3 4 2 b e
 ¤ תעודה ¤ 
Valid HTML 4.01 Valid CSS Valid RSS 2.0

» נצרות » תפילות  110100111110011000 

Modlitba před připojením se k internetu

Všemohoucí věčný Bože, Ty jsi nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě Tvého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Prosíme Tě dej, abychom, na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli naše ruce a oči k tomu, co je milé Tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.

Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen

Modlitba za politiky a za volby

Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti. Ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti. Ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy. Ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti. Ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.

Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

O to prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen

Modlitba ženy v požehnaném stavu

Všemohoucí Bože, kdysi jsi připravil tělo i duši nejsvětější Panny Marie za důstojný příbytek pro svého Syna. Nyní jsi požehnal také mé tělo a učinil jsi je nástrojem své tvůrčí síly. Plna vděčné radosti dávám se zcela do Tvé služby. Také dítě, které jsi mi dal, Ti cele zasvěcuji. Ochraňuj a opatruj tento klíčící život a dej, ať se toto dítě štastně narodí a stane se ve svatém křtu Tvým dítětem. Chraň mé dítě v celém jeho dalším životě, ať kráčí věrně cestami Tvých přikázání a ať dosáhne věčného života v nebesích.

Dobrotivý Bože, tento klíčící život jsi však svěřil mé ochraně a mé zodpovědnosti. Prosím Tě proto, dej mi zdraví těla i duše, dej mi dobrotu srdce a čistou mysl, abych svému dítěti nepředala špatné náklonnosti, nýbrž abych mu dala do života jen dobré povahové vlastnosti.

Nebeská Matko, pomáhej mi, abych v těchto měsících měla ve svém srdci hodně čisté radosti a abych směla tuto radost šířit kolem sebe. Z lásky k Bohu a z lásky ke svému dítěti nechci propadnout malomyslnosti, i kdyby snad v příštích dnech nebo ve chvíli porodu se mi dítě stalo příliš těžkým břemenem. Kéž mi v této době, Matko Boží, dodají síly vzpomínky na Tvé bolesti a utrpení Tvého Syna.

Též vás, svatí andělé strážní, prosím o ochranu a pomoc. Veďte mne, manžela i naše dítě tímto životem tak, abychom jej prožili podle vůle Boží a buďte našimi přímluvci u Božího trůnu.

Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha svatého sestup na mne, na mého manžela i na naše dítě. Amen

Modlitba v přípravě na manželství

Bože, Ty jsi láska. Podle svých plánů a myšlenek jsi založil manželství a pozvedl je mezi svátosti. Zkoumal jsem sám sebe a věřím, že mě voláš k manželství. Daruj mně a [jméno partnera(ky)] milost, abychom se na ně připravili s posvátnou vážností. Žehnej nám v době našich zásnub, osvěcuj nás a posiluj, abychom se připravili také na povinnosti, které s sebou manželství přináší. Pomáhej nám k jasnému poznání, pevnému rozhodnutí a zásadním postojům podle Tvé vůle, bez nichž bychom ve svém manželství neobstáli. Ty vidíš, co je skryté a znáš naše úmysly. Dej nám milosti potřebné pro šťastný a požehnaný svazek.

Amen

Modlitba Svatého otce Jana Pavla II. za rodinu

Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi a na zemi, Otče, který jsi láska a život, učiň, aby se každá lidská rodina na zemi stala skrze Tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, skutečným chrámem života a lásky pro generace, které se neustále obnovují.

Učiň, aby Tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.

Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce.

Učiň, aby láska posílená milostí manželství byla silnější než každá slabost a každá krize, kterými někdy naše rodiny procházejí.

A konečně na prímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny mohla plodně naplnit své poslání uprostřed všech národů země.

Skrze Krista našeho Pána, který je Cesta, Pravda a Život na věky věků.

Amen

 ¤ עשירייה ¤ 
 ¤ חיפוש ¤ 
 ¤ Biblenet ¤ 
פסוק:
חזרה למעלה
Copyright © 2004-2023 Tomáš Vala
אופטימלי עבור Firefox
מפת האתר | גירסה ניידת | A+ A A-