Zadání

1. patro
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
2. patro
Vyšší Nižší Vyšší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Vyšší Vyšší
Vyšší Nižší Nižší Nižší Vyšší Nižší Nižší Vyšší
Vyšší Vyšší Nižší
Obě Obě Obě Vyšší Vyšší Nižší Obě
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Obě Nižší Vyšší Vyšší
Nižší Nižší Obě Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Vyšší Nižší Obě Nižší Vyšší
Nižší Vyšší Vyšší Nižší Obě
Vyšší Nižší Nižší Vyšší Obě Nižší Vyšší Obě Vyšší Nižší
3. patro
Nižší Nižší
Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší
Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší

Řešení

1. patro
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
2. patro
Vyšší Nižší Vyšší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Vyšší Vyšší
Vyšší Nižší Nižší Nižší Vyšší Nižší Nižší Vyšší
Vyšší Vyšší Nižší
Obě Obě Obě Vyšší Vyšší Nižší Obě
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Obě Nižší Vyšší Vyšší
Nižší Nižší Obě Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Vyšší Nižší Obě Nižší Vyšší
Nižší Vyšší Vyšší Nižší Obě
Vyšší Nižší Nižší Vyšší Obě Nižší Vyšší Obě Vyšší Nižší
3. patro
Nižší Nižší
Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší
Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
 
Copyright © 2004 Tomáš Vala