Zadání

1. patro
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
2. patro
Vyšší Nižší Vyšší Nižší Vyšší Nižší Obě
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Vyšší Nižší Nižší Nižší Obě Vyšší
Obě Vyšší Vyšší Nižší Obě
Nižší Nižší Nižší Obě Vyšší Vyšší
Obě Vyšší Nižší Vyšší Nižší Nižší Nižší Nižší
Vyšší Nižší Vyšší Obě Nižší Vyšší Nižší Obě
Nižší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Obě
Obě Vyšší Nižší Nižší Obě Vyšší
Obě Vyšší Nižší Nižší Vyšší Nižší Vyšší Vyšší Nižší
3. patro
Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší

Řešení

1. patro
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
2. patro
Vyšší Nižší Vyšší Nižší Vyšší Nižší Obě
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Vyšší Nižší Nižší Nižší Obě Vyšší
Obě Vyšší Vyšší Nižší Obě
Nižší Nižší Nižší Obě Vyšší Vyšší
Obě Vyšší Nižší Vyšší Nižší Nižší Nižší Nižší
Vyšší Nižší Vyšší Obě Nižší Vyšší Nižší Obě
Nižší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Obě
Obě Vyšší Nižší Nižší Obě Vyšší
Obě Vyšší Nižší Nižší Vyšší Nižší Vyšší Vyšší Nižší
3. patro
Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
 
Copyright © 2004 Tomáš Vala