Wallis  » Main » Messages

Add message to thread | Back to puzzle
Total: 1
HINT: If a message belongs to a puzzle you can click to its title to display the puzzle. If you want to add new message to a discussion to the puzzle, please, display its discussion (see a link below the puzzle) and choose Reply to any of messages or choose Add message to thread. If you leave message via Add message (in left Contact menu) message will not belong to any puzzle.
1..1

SOL: Psací stroj, Obajz, 2014-03-25 09:13:58 Reply
Přeházení klapek je potřeba nejdříve zhodnotit - libovolné přeházení vytvoří různě veliké skupiny klapek, které jsou navzájem přeházeny.
Pro libovolnou skupinu o velikosti N klapek platí, že po N iteracích dostanu vždy původní text.
Celý původní text dostanu vždy, když jsou všechny skupiny právě po své N-té iteraci.
Nejhorší možnost je vytvoření skupin tak, aby jejich velikost byly prvočísla. V takovém případě se skupiny doiterují do výchozího stavu až v součinu jejich velikostí.
Hledáme tedy taková prvočísla, jejich součet je 46 a součin maximální.
Maximálního součinu dosáhneme Násobením co největšího počtu co nejmenších prvočísel.
Pro tento případ to jsou
1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 17 = 46
1 * 2 * 3 * 5 * 7 * 11 * 17 = 39270

Nejpozději po 39270 iteracích bude text stejný s výchozím textem.
1..1
Add message to thread
Total: 1
Messages per page: